Bestuur

Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

De burgemeesters van de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant vormen samen het Algemeen Bestuur dat leiding geeft aan VRBZO. Het Algemeen Bestuur komt drie tot vier keer per jaar bijeen en neemt besluiten over onder meer het beleidsplan, het risicoprofiel, de koers van de organisatie en financiële zaken. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders besloten. Naast het Algemeen Bestuur is er een Dagelijks Bestuur met afgevaardigden uit het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur stuurt de directie van VRBZO aan en bereidt de vergaderingen van het Algemeen Bestuur voor. Ook de Adviescommissie financiën & bedrijfsvoering bestaat onder andere uit afgevaardigden van het Algemeen Bestuur. Deze commissie houdt zich voornamelijk bezig met de financiële positie van de organisatie en adviseert over financiële en bedrijfsvoerende voorstellen aan het Dagelijks Bestuur.

Rol Gemeenteraden

De gemeenteraden van de betreffende gemeenten hebben eveneens een formele rol. Vóór de officiële vaststelling het beleidsplan en het risicoprofiel door het Algemeen Bestuur (dat elke vier jaar gebeurt), bespreekt iedere burgemeester de ontwerpstukken met zijn gemeenteraad. De reactie van de gemeenteraden worden meegenomen in de besluitvorming. Daarnaast stelt elke gemeenteraad zelf iedere vier jaar vast welke doelen de gemeente nastreeft ten aanzien van brandveiligheid en de werkwijze en kwaliteit van brandweerzorg. Bij andere onderwerpen (zoals de begroting) kan de gemeente een zienswijze indienen nadat het Algemeen Bestuur een ontwerpbesluit heeft genomen. Met inachtneming van de zienswijzen neemt het Algemeen Bestuur vervolgens een definitief besluit.

Belangrijke vastgestelde stukken

Hier vindt u een uitleg over (de samenhang tussen) enkele van bovenstaande planfiguren.

Ambtelijke organisatie

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost staat een directeur. Deze directeur geeft leiding aan een managementteam met een aantal sectorhoofden die ieder een eigen verantwoordelijkheid hebben, zoals Risicobeheersing, Incidentbestrijding, Bedrijfsvoering en de Gemeenschappelijke Meldkamer.