Crisisorganisatie

Bij de bestrijding van grote incidenten zijn veel organisaties betrokken. Politie, brandweer en ambulancedienst kunnen het nooit alleen. Denk alleen al aan gemeenten, provincie, GGD’en, ministeries, waterschappen, nutsbedrijven, defensie, Rijkswaterstaat, Rode Kruis, Leger des Heils, huisartsen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Al deze organisaties hebben hun eigen rol en verantwoordelijkheid bij incidenten, crises en rampen. Stuk voor stuk zijn ze essentieel voor een adequate hulpverlening. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zorgt ervoor dat al deze krachten verenigd en gebundeld worden en treedt in het netwerk van betrokken partners op als spin in het web.

VRBZO trekt dus geen taken naar zich toe, tenzij de wet dat voorschrijft. VRBZO voert de regie, zodat er maximaal geprofiteerd kan worden van alle expertise. En de organisatie schept de mogelijkheden voor intensieve samenwerking, zodat de zorg voor veiligheid optimaal kan worden vormgegeven.

Visie Crisisbeheersing

Op dit moment werken we aan een nieuwe visie op Crisisbeheersing. De verwachting is dat deze visie in 2018 aangeboden wordt aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor vaststelling. In juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur een notitie met uitgangspunten vastgesteld. Deze uitgangspunten worden nu verder uitgewerkt tot een visie.

Rampbestrijdings- en crisisbeheersplannen

In de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is vastgesteld dat luchthavens verplicht zijn een rampbestrijdingsplan op te stellen. Hetzelfde geldt voor bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (1999). Deze bedrijven werken met bepaalde soorten en bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen, of slaan deze op. In het rampbestrijdingsplan van deze bedrijven is het maatgevende risico vastgelegd en zijn op basis daarvan de maatregelen beschreven die de hulpdiensten in de eerste fase van een incident nemen: het opstartproces, het opschalingsniveau, de basisinzet van hulpdiensten en de eerste communicatie over het incident. Voor de luchthavens in onze regio is een crisisbeheersplan opgesteld.

In Zuidoost-Brabant zijn rampbestrijdings- en crisisbeheersingsplannen van kracht voor vijf bedrijven en twee luchthavens. Wilt u een van de plannen inzien, neem dan contact met ons op.

Vitale infrastructuur

VRBZO heeft samen met de sector Energie, sector Drinkwater, sector Waterkolom (Rijkswaterstaat en de Waterschappen), sector Telecommunicatie en sector Spoor coördinatieplannen gemaakt. Deze coördinatieplannen worden opgesteld om bij uitval in de vitale sectoren zo snel mogelijk een beeld te krijgen van de effecten en te borgen dat de hulpdiensten bereikbaar en inzetbaar blijven. De maatschappelijke impact bij uitval binnen een van deze sectoren kan immers groot zijn. Bovendien heeft uitval vaak ook gevolgen voor andere sectoren. VRBZO probeert die impact samen met de sectoren zoveel mogelijk te beperken.

Communicatie over risico’s en bij crisis

Bij een groot incident, een ramp of een crisis geven de betreffende gemeenten op hun website of twitterpagina zo snel mogelijk informatie over wat er aan de hand is en wat inwoners zelf het beste kunnen doen.

Uiteraard is zelfredzaamheid bij een incident belangrijk om mensen en dieren snel in veiligheid te brengen. Hulpdiensten zijn immers niet direct vanaf de eerste seconde ter plaatse. Op www.denkvooruit.nl en mogelijk ook op de website van uw gemeente, leest u hoe u zich optimaal voorbereidt op een incident, ramp of crisis.

GRIP

De Gecoördineerde Regionale IncidentbestrijdingsProcedure (GRIP) bepaalt hoe de coördinatie tussen alle diensten en organisaties tijdens een inzet verloopt. Centraal uitgangspunt daarin is dat een incident, ramp of crisis anders afgehandeld moet worden wanneer deze een (groter) effect heeft op het gebied rondom de incidentlocatie.

GRIP regelt de opschaling op operationeel niveau rondom de plaats van het incident en de opschaling op bestuurlijk niveau van betrokken gemeentes, waar nodig zelfs tussen verschillende regio’s of landelijk.